Obchodní a reklamační podmínky e-shopu neuneu.cz


Článek 1. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky internetového obchodu neuneu.cz (dále pouze "Obchodní podmínky") stanovují zásady realizace nákupů v rámci internetového obchodu dostupného na doméně neuneu.cz (dále pouze "neuneu.cz") a poskytování služeb elektronickou cestou týkajících se vedení účtu dle článku 2 odst. 5 těchto Obchodních podmínek.
 2. Provozovatelem neuneu.cz a prodejcem zde uvedených produktů je Kamila Neufus (dále pouze "Prodejce"), se sídlem na adrese Za Panskou zahradou 409, 250 82 Horoušany, Česká republika, IČ: 63044269, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Brandýs nad Labem, e-mail: neuneu@neuneu.cz, tel.: +420 777 908 908, která je vlastníkem obchodní značky NEU NEU.

Článek 2. Zákazníci

 1. Zákazníky neuneu.cz (dále pouze "Zákazníci") mohou být pouze svéprávné fyzické osoby starší 16 let.
 2. Zákazníci jsou při nakupování v rámci neuneu.cz povinni, za účelem plnění kupní smlouvy, uvést jméno, příjmení a adresu, dále kontaktní údaje v rozsahu e-mailová adresa pro doručování a telefonní číslo.
 3. Jakékoliv shromažďování a zpracování údajů a ostatních informací dostupných na neuneu.cz za účelem jejich dalšího poskytování třetím osobám v rámci jiných internetových portálů, jakož i mimo internet je zakázáno. Rovněž je zakázáno používání označení neuneu, včetně charakteristických grafických prvků, bez souhlasu Prodejce.

Článek 3. Nákupy

 1. V rámci neuneu.cz jsou poskytovány informace o produktech (dále pouze "Produkty") a jejich nákupní a dodací podmínky. Tyto informace nepředstavují nabídku, ale pouze výzvu k podání nabídky. Provede-li Zákazník výběr Produktů v rámci neuneu.cz a odešle-li svoji objednávku Prodejci, jedná se o nabídku k uzavření kupní smlouvy na uvedené Produkty (dále pouze "Objednávka"), která podléhá přijetí ze strany Prodejce.
 2. Zákazník provádí výběr Produktů vložením vybraných Produktů do (virtuálního) košíku v rámci neuneu.cz. Vložení Produktů do košíku není spojeno s jejich rezervací. Dojde-li k vyčerpání množství dostupných Produktů před odesláním Objednávky Prodejci, Prodejce může Objednávku odmítnout.
 3. Po vybrání Produktů je Zákazník povinen uvést platnou dodací adresu a telefonní číslo, které by se do okamžiku doručení Produktů nemělo změnit. Změna dodací adresy je možná pouze za mimořádných okolností po dohodě s Prodejcem a před předáním Produktů přepravci.
 4. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi zobrazeno shrnutí Objednávky, které slouží zejména ke kontrole zadaných osobních údajů a vybraných Produktů. Zjistí-li Zákazník v rámci shrnutí Objednávky jakoukoliv nesrovnalost, Zákazník je povinen provést opravy takových údajů a Prodejci odeslat až kompletní Objednávku obsahující správné osobní údaje a zvolené Produkty.
 5. Po zvolení způsoby platby a odeslání Objednávky Prodejci je Zákazníkovi zaslána e-mailová zpráva potvrzující obdržení Objednávky. Bude-li Objednávka Prodejcem přijata, Zákazník obdrží e-mailovou zprávu potvrzující přijetí Objednávky Prodejcem. Kupní smlouva mezi Prodejcem a Zákazníkem je uzavřena okamžikem doručení přijetí Objednávky Zákazníkovi. Není-li Prodejce schopen přijmout Objednávku v plném rozsahu, Prodejce je povinen informovat o tom Zákazníka, který Prodejci sdělí, zda souhlasí s částečným přijetím a plněním Objednávky či nikoliv. Nesouhlasí-li Zákazník s částečným přijetím a plněním Objednávky, Objednávka jako celek zaniká a kupní smlouva se ruší od počátku. Sdělí-li Zákazník Prodejci, že souhlasí s částečným přijetím a plněním Objednávky, dojde k uzavření kupní smlouvy pouze v rozsahu potvrzených Produktů. Kupní smlouva mezi Prodejcem a Zákazníkem je uzavírána standardně v českém jazyce, případné další jazykové mutace je možné uzavřít v závislosti na jazykových mutacích neuneu.cz.
 6. Nedojde-li k potvrzení Objednávky Prodejcem (např. z důvodů nedostupnosti Produktu) anebo Prodejce není schopen Objednávku splnit (např. z důvodů nepředvídatelných okolností), Prodejce bez zbytečného odkladu informuje Zákazníka a vrátí mu obdrženou peněžní částku nebo poskytne Zákazníkovi náhradní plnění ve stejné hodnotě, a to se souhlasem a dle výběru Zákazníka.

Článek 4. Platba

 1. Platby Zákazník zasílá pomocí elektronické platby zajišťované specializovanou platební institucí, s níž má Prodejce uzavřenou odpovídající smlouvu.
 2. Při volbě platby platební kartou s funkcí internetových plateb bude Zákazník přesměrován na internetovou stránku umožňující elektronickou platbu - platební bránu.
 3. Cena Produktu, uvedená v jeho specifikaci na neuneu.cz, zahrnuje DPH a všechny zákonné poplatky. Cena nezahrnuje poštovné a případné další dodací náklady, jejichž výše je určována samostatně.
 4. Realizovaný nákup Produktu je potvrzen vystavením účetního dokladu Prodejcem. Zákazník souhlasí s tím, aby mu byly na e-mailovou adresu, kterou uvedl v rámci Objednávky, elektronicky zasílány účetní doklady, zejména faktury s přílohami, včetně opravných faktur.
 5. Zákazník může využívat slevy podle zásad popsaných na neuneu.cz. Získané slevy může Zákazník využít výhradně na nákup Produktů, na které se slevy vztahují. Výše slevy snižuje cenu, kterou Zákazník za Produkt zaplatí. Slevy lze spojovat pouze tehdy, je-li to u nich výslovně uvedeno. Slevy nejsou převoditelné a nelze je vyměňovat za peněžní částky nebo jiné služby.

Článek 5. Dodávka Produktů

 1. Místem plnění kupní smlouvy je místo, v němž bude Produkt předán Zákazníkovi (v případě pochybností se jedná o místo, v němž by měl být Produkt předán podle pokynů Zákazníka).
 2. Prodejce informuje Zákazníka o dodacích nákladech na neuneu.cz a ve shrnutí Objednávky předtím, než ji Zákazník odešle.
 3. Termín dodání objednaných Produktů je uveden ve shrnutí Objednávky. Uvedený termín dodání zahrnuje pracovní dny a je především u Objednávek zasílaných do zahraniční přibližný. Pokud Zákazník nakoupil více Produktů v rámci jedné Objednávky, přičemž tyto Produkty mají jiný termín dodání, budou Produkty dodány společně po zkompletování celé Objednávky, to znamená v nejzazším možném společném termínu ze všech uvedených termínů dodání jednotlivých Produktů, pokud se Prodávající se Zákazníkem výslovně nedohodnou jinak.
 4. Produkty jsou zasílány a doručovány na území České republiky, případně do zemí, které Prodejce uvedl na neuneu.cz a stanovil pro ně zvláštní náklady na doručení. Bude-li mít Prodejce takovou možnost, může na základě zvláštní dohody se Zákazníkem zaslat Produkty rovněž do jiných zemí než uvedených na neuneu.cz.
 5. Produkty jsou dodávány specializovanými přepravci, jejichž seznam je dostupný na internetových stránkách neuneu.cz. Prodejce oznámí Zákazníkovi podrobnosti zásilky, zejména informace ohledně přepravce dodávajícího zásilku, včetně odkazu na sledování zásilky zaslaného elektronickou poštou, umožňuje-li příslušný přepravce takové sledování.
 6. Zákazník je povinen zkontrolovat stav Produktu nebo, je-li to problematické, stav zásilky (obalu) okamžitě po dodání zásilky. Zjistí-li jakákoliv poškození, která mohla vzniknout při přepravě, je Zákazník povinen vyhotovit příslušný protokol o škodě a okamžitě informovat Prodejce.
 7. Prodejce neodpovídá za nedodání Produktu z příčin vzniklých na straně Zákazníka, např. v souvislosti s uvedením nesprávné nebo neúplné dodací adresy znemožňující doručení zásilky. V takovém případě Prodejce oznámí Zákazníkovi neúspěšný pokus o doručení Produktu.

Článek 6. Ochrana osobních údajů

 1. Prodejce je správcem osobních údajů Zákazníků.
 2. Osobní údaje jsou Prodejcem zpracovávány v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a výhradně pro účely související s činností Prodejce v rámci neuneu.cz, zejména za účelem uzavírání a plnění kupních smluv (zajišťování prodeje Produktů, komunikace se Zákazníky a projednávání reklamací) a rovněž za účelem plnění právních povinností vyplývajících z daňových předpisů.
 3. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě:
  1. souhlasu Zákazníka s Obchodními podmínkami (v průběhu podávání Objednávky),
  2. plnění kupní smlouvy, nebo
  3. odůvodněného zájmu Prodejce jakožto správce osobních údajů (např. z důvodu ochrany před případnými nároky nebo v případě osobních údajů třetích osob poskytnutých Zákazníkem - uvedení doručovací adresy jiné osoby).
 4. Poskytnutí osobních údajů Prodejci je dobrovolné, nicméně jejich neposkytnutí může znemožnit uzavření kupní smlouvy a řádné plnění Prodejcem, případně jejich neposkytnutí může mít vliv na zajištění příslušného zákaznického servisu. Osobní údaje, které je Zákazník povinen Prodejci sdělit, jsou uvedeny v rámci procesu vytváření Objednávky.
 5. Osobní údaje Zákazníků mohou být dále poskytovány dalším společnostem v pozici zpracovatele osobních údajů, které ve prospěch Prodejce zajišťují služby spojené s realizací Objednávek (např. poštovní nebo kurýrní společnosti). Příjemci osobních údajů mohou být rovněž subjekty oprávněné získávat osobní údaje na základě platných zákonů, včetně příslušných veřejnoprávních orgánů.
 6. Osobní údaje mohou být ve výjimečných případech poskytnuty do třetích zemí (mimo členské státy Evropské unie) v souvislosti s dodávkou Produktů objednaných Prodejcem.
 7. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro realizaci Objednávek. Po tomto období mohou být osobní údaje zpracovávány na základě: právní povinnosti Prodejce (např. týkající se uchovávání účetních dokladů) nebo právně odůvodněného zájmu (ochrana před nároky, které mohou být vůči Prodejci vznášeny).
 8. Organizátor zaručuje Zákazníkům a osobám, jejichž osobní údaje zpracovává, realizaci jejich práv vyplývajících z právních předpisů, a to zejména právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku, po níž dojde k ukončení zpracování osobních údajů, neprokáže-li se, že existují jiné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Zákazníků (subjekty údajů), zejména důvody související s určením, výkonem nebo obhajobou právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.
 9. Osobní údaje týkající se Zákazníků a dalších osob, jejichž osobní údaje Zákazník poskytl, jsou Prodejcem chráněny před jejich poskytnutím neoprávněným osobám a rovněž před dalšími případy jejich poskytnutí nebo ztráty nebo před neoprávněnou úpravou uvedených osobních údajů a informací za pomoci příslušných technických a organizačních opatření.

Článek 7. Reklamační řízení a práva z vadného plnění

 1. Zákazník může u Prodejce podat reklamaci Produktu, neodpovídá-li Produkt uzavřené kupní smlouvě nebo obsahuje-li vady. Zákazník může rovněž vůči Prodejci uplatnit reklamaci, je-li jednání Prodejce nesprávné nebo v rozporu s ustanoveními Obchodních podmínek.
 2. Reklamace lze podat elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce neuneu.cz nebo formou elektronické pošty nebo písemně na adresu Prodejce.
 3. Reklamace musí obsahovat: jméno a příjmení, kontaktní údaje (nahlášené na neuneu.cz), specifikaci Objednávky, jíž se reklamace týká, nebo jiných okolností odůvodňujících reklamaci a rovněž konkrétní žádost Zákazníka související s podávanou reklamací. Týká-li se reklamace Produktu, je třeba spolu s podáním reklamace předložit Produkt, na který se reklamace vztahuje, a příslušný daňový doklad.
 4. Vyžadují-li údaje nebo informace uvedené v reklamaci doplnění, požádá Prodejce před projednáním reklamace Zákazníka o její konkrétní doplnění.
 5. Prodejce vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od data jejího převzetí. Zákazník obdrží informaci o způsobu projednání reklamace podle svého výběru (např. elektronickou cestou na adresu, kterou uvedl při registraci, nebo písemně). Případné zamítnutí reklamace oznámí Prodejce Zákazníkovi spolu s odůvodněním tohoto rozhodnutí.
 6. V případě vady Produktu, má Zákazník v pozici spotřebitele práva z vadného plnění v souladu s právními předpisy České republiky. Jestliže vada Produktu představuje podstatné porušení kupní smlouvy, Zákazník v pozici spotřebitele má níže uvedená práva, přičemž tento Zákazník je povinen Prodejci sdělit, jaké právo zvolil:
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  2. na odstranění vady opravou věci;
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  4. odstoupit od kupní smlouvy.
  5. odstranění vady; nebo
  6. na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 7. Prodejce informuje Zákazníka, zda je u vadného Produktu možné provést jeho výměnu nebo opravu a poskytne mu veškeré informace týkající se dalšího průběhu reklamačního řízení. Má-li dojít ze strany Prodejce k vrácení peněz Zákazníkovi, bude částka za Produkt zakoupený Zákazníkem vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od okamžiku, kdy bude vrácený Produkt převzat Prodejcem.
 8. Prodejce není povinen převzít jakékoliv vrácené zásilky na dobírku.
 9. Částka zaplacená Zákazníkem bude vrácena analogicky podle způsobu platby za Produkt, který byl Zákazníkem při nákupu zvolen. Využil-li Zákazník při nákupu Produktu slevu, bude vrácená částka snížena o výši využité slevy. Zákazník bude moci tuto slevu využít u budoucích nákupů podle zásad platných před uzavřením Objednávky, u níž došlo k vrácení ceny.
 10. V případě, že dojde mezi Prodejcem a Zákazníkem v pozici spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník v pozici spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Zákazník v pozici spotřebitele může v případě vzniku sporu rovněž využít evropskou platformu ODR (Online Dispute Resolution) dostupnou na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. Zákazník nabývající produkt za účelem, který přímo souvisí s jeho profesní činností nebo podnikáním (tj. Zákazník, který není v pozici spotřebitele), má právo podat reklamaci v souladu s aplikovatelnými právními předpisy, přičemž odpovědnost Prodejce za fyzické vady Produktů je omezena na právo Zákazníka z vadného plnění ve formě odstranění vady nebo výměnu Produktu. Prodejce dle svého výběru vadu Produktu okamžitě odstraní, respektive vymění vadný Produkt za Produkt bez vad. Prodejce může rovněž od kupní smlouvy odstoupit a vrátit Zákazníkovi částku zaplacenou za vadný Produkt. V ostatních případech je odpovědnost Prodejce za vady Produktů u Zákazníků, kteří nejsou v pozici spotřebiteli, vyloučena.

Článek 8. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Bez ohledu na lhůty stanovené aplikovatelnými právními předpisy, Zákazník v pozici spotřebitele může bez uvedení důvodu od uzavřené kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě třiceti (30) dní ode dne převzetí Produktu, pokud Prodejci zašle prohlášení o odstoupení od uzavřené kupní smlouvy.
 2. Zákazník v pozici spotřebitele může od kupní smlouvy odstoupit prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách neuneu.cz nebo písemně. Zákazník, který není v pozici spotřebitele, může od kupní smlouvy odstoupit z důvodů stanovených příslušnými právními předpisy.
 3. Zakoupil-li Zákazník v rámci jedné Objednávky více než jeden Produkt, může se odstoupení týkat všech Produktů nebo pouze části Zákazníkem vybraných Produktů, a to pod podmínkou, že u Produktu prodávaného jako komplet, sada nebo balíček je odstoupení možné pouze u celého kompletu, sady nebo balíčku.
 4. Při odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva na Produkt (komplet, sadu nebo balíček), od které zakoupení Zákazník odstoupil, ruší od počátku a je považována za neuzavřenou. Zákazník je v takovém případě povinen Prodejci zaslat nebo předat Produkt, který Zákazník obdržel od Prodejce, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení. Náklady na vrácení Produktu Prodejci nese Zákazník. Je-li odstoupení od kupní smlouvy činěno Zákazníkem v pozici spotřebitele, náklady na vrácení Produktu nese Zákazník, jestliže příslušný Produkt nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Při účinném odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodejce částku zaplacenou Zákazníkem za Produkt analogicky podle způsobu platby za Produkt zvoleného Zákazníkem. Využil-li Zákazník při koupi Produktu poskytnutou slevu, bude vrácená částka snížena o výši využité slevy, kterou Zákazník bude moci dále využít podle podmínek týkajících se dané slevy. Jestliže Zákazník v pozici spotřebitele zvolil při nákupu jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodejce nabízí, vrátí Prodejce Zákazníkovi v pozici spotřebitele náklady na dodání Produktu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Produktu.
 6. V případě nedodržení termínů pro odstoupení od kupní smlouvy stanovených v tomto článku zašle Prodejce Zákazníkovi v pozici spotřebitele vrácený Produkt zpět na jeho náklady.
 7. Právo na odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkovi v pozici spotřebitele nevzniká v případech uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména v případě, kdy je objednaný Produkt jedinečný, tj. předmětem plnění je věc upravená dle přání a specifikace Zákazníka v pozici spotřebitele (např. Produkty obsahující gravírování).

Článek 9. Závěrečná ustanovení

 1. Prodejce si vyhrazuje právo čas od času provádět aktualizace a změny těchto Obchodních podmínek. Prodejce bude o případných změnách těchto Obchodních podmínek informovat prostřednictvím neuneu.cz. Změna Obchodních podmínek nabývá platnosti ode dne uvedeného v její změně, ne však dříve než 7 dní ode dne jejího vyhlášení Prodejcem; změny technického a informačního charakteru nebo takové, které nemají negativní vliv na pozici Zákazníků, mohou být provedeny v kratším termínu. Pro Zákazníky, kteří zaslali Objednávky před nabytím platnosti nových Obchodních podmínek, platí dosavadní Obchodní podmínky.
 2. Je zakázáno, aby Zákazníci používali grafické prvky (včetně loga "neuneu"), uspořádání a vzhled internetových stránek neuneu.cz (tzv. layout) a rovněž další práva duševního vlastnictví bez výslovného písemného souhlasu Prodejce.
 3. Tyto Obchodní podmínky nesmí být interpretovány tak, že by jejich cílem bylo jakékoliv vyloučení nebo omezení odpovědnosti, jejíž vyloučení nebo omezení není přípustné na základě aplikovatelných právních předpisů.
 4. Tyto Obchodní podmínky a kupní smlouvy, uzavřené na jejich základě, se řídí právním řádem České republiky.

V Horoušanech dne 1.1.2023